Stanovy

 

Článek 1.

 

Název :   Whippet klub

Sídlo :     Rakovecká 111/5, 739 32 Vratimov

Okruh působnosti : ČR

 

Článek 2.

Cíl činnosti

Všestranná péče o rozvoj a zkvalitnění plemene whippet formou :

usilování o odchov zdravých, sportovně výkonných a standardu FCI odpovídajících jedinců

služby plemenné knihy

propagace plemene whippet na území ČR a navazování kontaktu se zahraničními kluby s podobnou činností

pořádání dostihů a výstav

poskytování pomoci v kontaktu se zahraničím ( dostihy, krytí, výstavy a podobně )

 

Článek 3.

Orgány klubu

nejvyšším orgánem klubu je valná hromada

valná hromada volí předsednictvo klubu a to předsedu, místopředsedu, správce plemenné knihy a pokladníka

předsednictvo řídí činnost klubu mezi valnými hromadami

statutárním představitelem klubu je předseda klubu   

 

Článek 4.

Práva a povinnosti členů

klub zajišťuje svým členům rovnoprávné využívání všech výhod vyplývajících z členství

členové mají právo podávat návrhy, dotazy, žádosti a podobně a být vyrozuměni o jejich vyřízení

členové myjí právo účastnit se valné hromady

členové mají právo volit a být voleni do funkcí v klubu

člen má právo být informován o činnosti klubu

ve všech významných věcech má člen právo požadovat pomoc, radu a podporu klubu

člen je povinen respektovat usnesení klubových orgánů

člen je povinen dodržovat stanovy a řády klubu

člen je povinen platit řádně a včas členské příspěvky

člen je povinen aktivně podporovat cíle klubu a dbát na dobré jméno klubu

člen je povinen zodpovídat se z výkonu svých klubových funkcí

 

Článek 5.

Klub nevytváří podřízené organizační jednotky

 

Článek 6.

Zásady hospodaření

klub hospodaří samostatně

finanční prostředky získává z členských příspěvků, sponzorských darů a vlastní hospodářské činnosti

za hospodářský rok je považován rok kalendářní

 

Článek 7.

Disciplinární přestupky

členové a orgány se dopouštějí přestupků při porušování stanov, řádů, závazných usnesení orgánů klubu, poškozováním zájmů klubu a nesportovním jednáním

všechny přestupky lze trestat napomenutím, pokutou, vyloučením

 

Článek 8.

Ukončení činnosti

ukončení činnosti a zánik klubu je možný dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, pravomocným rozhodnutím podle zákona

o zániku rozhoduje valná hromada svolaná pouze k tomuto účelu čtyřpětinovou většinou platných hlasů

 

1/2000