zápisní řád Whippet klubu ( záp. řád ČMKU )

Zápisní řád ČMKU novela 3 od 28.7.21.pdf

 

Zápisní řád Whippet klubu

 

-klubový řád, vycházející z platného Řádu  ochrany zvířat při chovu psů a Zápisního řádu ČMKU.


A/ Všeobecná ustanovení

Whippet klub je chovatelská organizace na území ČR, specializovaná na řízení chovu psů plemene whippet. Evidenci a registraci chovu vede dílčí plemenná kniha Whippet klubu.Tento zápisní řád vychází z Řádu ochrany zvířat při chovu psů a zápisního řádu ČMKU/FCI. Je závazný pro všechny chovatele, kteří požadují zápis psů plemene whippet do plemenné knihy ČMKU.

B/ Zápisní řád

1. Nejvyšším orgánem ve všech chovatelských záležitostech je předsednictvo klubu. Předsednictvo může být předsedou svoláno v důležitých nebo sporných záležitostech, na žádost poradce chovu nebo některého člena klubu. Rozhoduje většina hlasů.

2. Povinnosti poradce chovu : Kontrola chovu zaměřená na ustájení, výživu a využití vrhu, mladých zvířat a chovných jedinců. Za tímto účelem mu nesmí být bráněno v provedení případné kontroly. Administrativně zajišťuje veškeré úkony při zapisování a potvrzování vrhu štěňat, importu, exportu, chovnosti. Pečlivě přezkoumá žádost chovatele o zapsání psů do plemenné knihy, provede zápis o stavu vrhu a matky, u zápisu starších zvířat o zvířeti samotném. Do přihlášky k zápisu štěňat zapíše všechny dědičné vady, které jsou v době kontroly vrhu patrné. Kontrola vrhu se provádí po sedmém týdnu věku štěňat. Provede ji poradce chovu, klubem pověřený kontrolor vrhu nebo veterinární lékař.

3. Chov a chovatel:

a/ Chovem rozumíme cílevědomou plemenitbu daného plemene, respektující zásady genetického zdraví jedince. Chov nesmí být na úkor zdraví , vyloučeni jsou agresivní jedinci. Zohledňuje pracovní a užitné vlastnosti plemene. K plemenitbě lze použít chovné jedince, splňující podmínky pro chov, stanovené tímto řádem.

b/ Za chovatele je podle chovatelského řádu považován majitel feny v době krytí. Vrh pak obdrží jméno chovatelské stanice chovatele feny.

c/ Přenesení práva chovu na jinou osobu je možné jen v následujících případech : při změně majitele nakryté feny je považován za chovatele jejího vrhu nový majitel feny , je-li právo chovu postoupeno jiné osobě. V tomto případě se sepíše před uskutečněným krytím písemná smlouva mezi majitelem feny a osobou, pod jejíž chovatelskou stanicí má být vrh zapsán. Smlouva je uložena u poradce chovu.

4. Věková hranice:

a/ Pro chov smí být využity feny ve stáří ode dne ukončenéch 14-ti měsíců do dne ukončeného 8. roku věku.

b/ Přípustná dolní věková hranice pro využití psa ke krytí je ode dne ukončených 14-ti měsíců.

c/ Využití jedince v chovu po dosažením věkové hranice, stanovené tímto řádem, je výjimečně možné pouze se souhlasem předsednictva , není-li to na úkor zdravotního stavu jedince, na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik.

5. Podmínky chovnosti:

a/ Zápis feny do plemenné knihy ČMKU/FCI

b/ Psi odchovaní v ČR mohou být zapsáni do zahraničních plemenných knih až po dřívějším zápisu v české plemenné knize.

c/ Psi stojící v ČR mohou být využiti v až po zápisu v české plemenné knize.

d/ Zápis je možný prostřednictvím poradce chovu.

e/ Psi a feny musí před využitím v chovu získat chovnost formou chovatelské přehlídky - na základě žádosti majitele u poradce chovu (od 15 měsíců věku) . Provádí ji poradce chovu, klubem pověřené osoby, ext. rozhodčí. Předmětem hodnocení je posouzení exteriéru, povahových vlastností , zdraví a výkonu.Jako vyřazující vady jsou chápány vady genetické , které mají negativní vliv na schopnost jedince žít a pracovat. Exteriérové a povahové vady jsou vyřazující pouze jako komplex vad , které ve svém souboru znamenají , že se posuzovaný jedinec jeví jako zcela netypický.

 

f/ Bude-li v chovu využit zahraniční plemeník, musí splňovat podmínky chovnosti dané v jeho zemi.

g/ V případě více vlastníků chovného jedince je nutné doložit souhlas ostatních s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele nebo vždy připojit podpisy všech spolumajitelů.

6. Krytí:

a/ Ke krytí ve smyslu tohoto chovatelského řádu smí dojít jen mezi jedinci splňujícími jeho ustanovení. Pouze štěňata, která vzejdou z takovýchto spojení mohou být zapsána do plemenné knihy a mohou se na ně vydat průkazy původu. Krycí list je k dispozici u poradce chovu . Stvrzen podpisy majitele fena a krycího psa slouží jako potvrzení o uskutečněném krytí a je součástí přihlášky k zápisu štěňat.

b/ Krytí jedné feny dvěma psy během jednoho hárání není přípustné.

c/ K chovu se smí použít jen zdravý pes, udržovaný v dobré kondici.

d/ Krytí přirozenou cestou může být nahrazeno inseminací, jestliže ji provede veterinární lékař, který o tom učiní zápis v krycím listu. Inseminace nesmí být použita mezi jedinci, kteří se již dříve nereprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU.

e/ Odměnu za krytí se doporučuje sjednat písemně. Nezabřezla-li fena a byl-li zaplacen krycí poplatek před předpokládaným vrhem, má majitel feny nárok na bezplatné krytí téže feny týmž psem (není-li dohodnuto jinak). Nezabřezla-li fena ani po tomto náhradním krytí, nemůže uplatňovat chovatel vůči majiteli psa žádné nároky, pokud neprokáže, že porucha je na straně krycího psa. Při úhradě krytí formou štěněte, přísluší první volba chovateli . Je-li ve vrhu 3 a méně štěňat, neměl by majitel krycího psa nárokovat úhradu krytí štěnětem.

f/ Přejde-li krycí pes do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen oznámit nabyvateli krycího psa všechny případné nesplněné závazky, vyplývající z vlastnického poměru ke psu. Neučiní-li tak, ručí za škody, které by vznikly zanedbáním této povinnosti.

g/ Změní.li se majitel březí feny, je původní majitel povinen oznámit písemně majiteli krycího psa jméno a adresu nabyvatele feny a tomu pak jméno a adresu majitele krycího psa.

7. Vrh:

Fena smí sama odchovat pouze tolik štěňat, kolik odpovídá její zdravotní kondici. Regulaci vrhu smí provádět pouze veterinář, v případech stanovených zákonem. Chovatel nesmí neodborně zasahovat do průběhu porodu , způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou veterinární pomoc. Maximální počet vrhů chovné feny je 3 za období 24 měsíců, ideální počet je 1 vrh ročně. Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně je započítáván jako regulérní vrh. Minimální věk pro odběr štěňat je 2 měsíce, doporučeny jsou 3 měsíce.

8. Oznámení krytí a vrhu:

Krytí feny jakož i vrh štěňat se musí poradci chovu nahlásit do jednoho týdne.

9. Zápis do plemenné knihy:

a/ Zápis štěňat do plemenné knihy je možno provést prostřednictvím poradce chovu. Provádí se formou přihlášky k zápisu vrhu a to nejpozději do 3 měsíců od data vrhu. Přihlášku je chovatel povinen řádně a čitelně vyplnit a vlastnoručně podepsat. Zapíše se zde také výsledek kontroly vrhu. Poradce chovu překontroluje tyto údaje, případně poznamená další důležité okolnosti. K přihlášce vrhu je nutné přiložit originál průkazu původu matky (u prvního vrhu feny) nebo čitelnou kopii, řádně vyplněný krycí list. U krycích psů, kteří nejsou registrováni v české plemenné knize , kopii jejich rodokmenu.

b/ Tetování štěňat provede chovatel čísly, která vrhu přidělí ČMKU na základě žádanky o tetovací čísla (k dispozici u poradce chovu), kterou chovatel zasílá na adresu ČMKU ve věku štěňat 3-4 týdny (nejpozději do 28 dnů věku štěňat). Žádanka s přidělenými čísly se vrací k chovateli.  Lze v ní tetování nahradit označením chipem (provádí vet. lékař) nebo lze použít obě formy označení.  Žádanla je rovněž součástí přihlášky k zápisu vrhu.

c/ Celý vrh se musí přihlásit k zápisu najednou. Dodatečné hlášení štěňat není přípustné.

d/ Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Majitel chovatelské stanice pojmenovává štěňata pocházející z prvního vrhu feny jmény od písmene „ A". Při dalších vrzích pokračuje v abecedním pořadí, bez ohledu na to, že odchovy pocházejí od různých fen téhož plemene. Málo obvyklá počáteční písmena lze vynechat. Stejná jména se v jedné chovatelské stanici nesmí opakovat.

e/ Do plemenné knihy se rovněž zapíší importovaní jedinci s průkazem původu, který vystavila zahraniční plemenná kniha, uznávaná FCI. Tito psi dostanou evidenční číslo, které plemenná kniha vyznačí na zahraničním originále průkazu původu.

f/ Registr - je součástí plemenné knihy, do kterého se zapisují importovaní jedinci s jiným než FCI uznaným průkazem původu , štěňata z vrhu po rodičích, kteří nemají tři generace předků řádně zapsané v pl. knihách uznaných FCI nebo jedinci bez průkazu původu (viz pravidla ČMKU).

10. Chovatelská stanice : O zápis štěňat do plemenné knihy mohou požádat jenom chovatelé, kterým byl přiznán chráněný název chovatelské stanice. Název chovatelské stanice je nedílnou součástí jména psů a musí se používat trvale s jejich jménem. Registraci a evidenci chovatelských stanic vede ČMKU.

11. Průkaz původu :

a/ Průkaz původu je veřejná listina, obsahující jméno a stručný popis psa, jehož původ je prokázaný nejméně třemi generacemi předků, zkratku plemenné knihy, číslo zápisu, datum narození psa a rovněž i údaje o chovateli a majiteli psa.

b/ Průkaz původu psa vystavuje plemenná kniha na základě přihlášky k zápisu štěňat. Řádně vyplněný průkaz původu je poradcem chovu zaslán na adresu chovatele do 6 týdnů, od převzetí přihlášky. Stane se právoplatným až po vlastnoručním podepsání chovatelem. Při prodeji psa je dle smlouvy nebo dohody bezplatně předán novému majiteli . Do průkazu původu se musí rovněž vyznačit každá změna majitele.

c/ Při ztrátě průkazu původu může plemenná kniha vystavit duplikát. Vystavením duplikátu se stává originál neplatným.

C/ Závěrečná ustanovení

Nedodržení ustanovení tohoto zápisního řádu může mít za následek odmítnutí provedení požadovaného úkonu plemennou knihou a podle charakteru přestupku může být příčinou disciplinárního postihu chovatele.

 

Platnost : 1_2013