Jak získat mezinárodně chráněný název chovatelské stanice

Čitelně vyplněný formulář s navrhovanými názvy zašlete na adresu ČMKU . Přijetí elektronického dokumentu dosud není možné.

Přiznání mezinárodně chráněného názvu se vyřizuje nejprve na ČMKU - porovnání s rejstříkem spravovaným ČMKU a potom na FCI. Počítejte s dobou vyřízení minimálně 3 měsíce.

adresa:

ČMKU

Maškova 3

182 53 Praha 8

 

Směrnice pro registraci chovatelských stanic
 • Chovatelská stanice (dále jen CHS) není vázána na určité plemeno psů.

 • Žádost o registraci názvu chovatelské stanice se podává na předepsaném formuláři.

  FORMULÁŘ

 • O mezinárodní chránění názvu CHS se žádá na rejstříku CHS ČMKU. Název musí být schválen Mezinárodním registrem CHS FCI v Belgii.

 • CHS nemůže být předmětem spoluvlastnictví. Majitelem CHS může být občan ČR s plnou právní způsobilostí a s trvalým pobytem v ČR. Cizinec může žádat o chránění názvu CHS pouze tehdy:a) je-li oprávněn pobývat na území ČR  v rámci trvalého pobytu,b) jde-li o občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků pobývajících v ČR na základě zvláštního pobytového povolení dle hlavy IVa zákona č. 290/2004 Sb., zákona o pobytu cizinců na území ČR, c) má-li dlouhodobý pobyt v ČR, nebo jde-li o cizince s přechodným pobytem na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu,d) Je-li oprávněn pobývat na území ČR v rámci přechodného pobytu delšího 90ti dnů na diplomatické vízum a jiné zvláštní vízum.Výjimku z výše uvedeného může povolit ČMKU svým rozhodnutím.

 • Název CHS smí mít maximálně 40 znaků včetně mezer.

 • Názvy je vhodné vybírat s ohledem na možnou budoucí změnu chovaného plemene.

 • Název nesmí být hanlivý, vulgární a mluvnicky nesprávný, nesmí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Název se připouští český i cizojazyčný.

 • Název nesmí být pouhá číslice nebo písmeno. Nesmí obsahovat přímo název plemene (ne např. Brněnská kolie).

 • Názvy musí být odlišné od již schválených a to i v různých mluvnických pádech. Za shodné názvy se považuje: Hora - z Hory - na Hoře, ale lze použít z Hory - z Velké hory - na Bílé hoře.

 • Schválený název CHS již není možno měnit.

 • Převod CHS je možný při písemném doložení notářsky ověřeného souhlasu s převodem obou zúčastněných stran (včetně podpisů, adres a rodných čísel). Osobě, jenž smluvně převedla svoji CHS na jinou osobu již nikdy nemůže být přiznán jiný název CHS.

 • CHS je možno zdědit. CHS může zdědit pouze osoba uvedená v článku 4. To se dokládá Rejstříku CHS ČMKU notářským zápisem - protokolem o projednání dědictví. 

 • K zániku chráněného názvu CHS může dojít úmrtím majitele nebo písemným zrušením ze strany majitele. Po písemném zrušení registrace CHS nemůže dotyčná osoba již nikdy získat jakýkoli název CHS.

 • Archivace žádostí o chránění názvu CHS se provádí po dobu 5 let.

 • Směrnice schválena P ČMKU dne 04. 08. 2005 s okamžitou platností.

 •